Curt Sørensen: DEN EUROPÆISKE DELTAGELSESKRISE

Det europæiske, parlamentariske demokrati, som vi kender det i dag, er ikke den stabile og konstante størrelse, vi har vænnet os til. Op gennem det 19. og 20. århundrede har eliten og masserne samt de ideologiske retninger konstant ligget i konflikt med hinanden i ønsket om at definere og udvikle demokratiet.
Bogen redegør for, hvordan den erklærede ideologi ikke altid matchede den faktisk førte politik, og hvordan stemmeret til masserne og ikke mindst adgang til de politiske parlamenter var en evig kamp – som stadig foregår i dag. 
Der er tale om en dobbeltsidet krise: på den ene side massernes indslusning i det politiske liv og på den anden stormagternes brydninger i det internationale system.
Bogen viser derfor også, hvordan der blandt nationalstaterne udviklede sig et konkurrenceforhold, som udsprang af deres hektiske forsøg på modernisering. Dette konfliktfyldte forløb førte frem til krigsudbruddet i 1914 og den efterfølgende 2. verdenskrig.
De to deltagelseskriser udviklede sig parallelt og påvirkede gensidigt hinanden. Det 20. århundredes politik var aldrig en fremadskridende evolution mod det ‘liberale demokrati’, men en tumultarisk epoke af revolutioner, kontrarevolutioner, krige og masseudryddelser. 

Bogen er skrevet ud fra et marxistisk udgangspunkt og henvender sig til alle med interesse for historie og politik i det 20. og 21. århundrede.

DE RØDE FLERTAL – HÅB, SEJRE OG NEDERLAG

Historiker Søren Kolstrup har skrevet en bog hvori han beskriver de danske erfaringer med Det røde kabinet i 1960erne, det 2. arbejderflertal i begyndelsen af 1970erne og 1980ernes debat om en arbejderregering. Der trækkes også linjer til udenlandske erfaringer fra Frankrig og fra Sverige i 1980erne, ligesom rammerne for en undersøgelse af Thorning-Schmidt-regeringen fra 2011-15 opstreges.

5. juni 2015 - I denne uge for 100 år siden fik kvinderne endelig valgret.

"Det fejres med en velafbalanceret og velskrevet bog af blandt andre en række kvindelige politikere.

Pernille Vigsø Bagge, Anne Baastrup og Asbjørn Agerschou (red.): Fik kvinderne ret? Fortællinger fra 100 år med valgret til kvinder. 250 kroner. Forlaget Mellemgaard."

http://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/meget-er-vundet-men-der-er-et-stykke-vej-endnu

Per Clausen: Rosa Luxemburg

Per Clausen: Rosa Luxemburg

En handy introduktion til Rosa Luxemburg fra en aktiv politiker. Den halvgamle frontkæmper, Per Clausen, ser lidt tilbage på sit politiske liv, på den aktuelle situation i Enhedslisten – og det kæder han sammen med Rosa Luxemburgs liv og tanker. Han fremdrager hendes tolerance overfor anderledes tænkende og hendes opgør med sekterisme.

http://www.solidaritet.dk/produkt/per-clausen-rosa-luxemburg/

"Det bedste bud"

Forfatter: Anders-Peter Mathiasen, People's Press, 2015, 180 sider, 249,95kr.

http://www.arnoldbusck.dk/boeger/management/det-bedste-bud

Forlaget skriver: Dramaet var totalt, da SF i februar 2014 trådte ud af regeringen som en konsekvens af statens milliardsalg af DONG-aktier til med den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs. Et partnerskab med krisens ultimative amerikanske gribbe - et selskab, der var kendt for spekulation mod egne kunder. Det var mere, end den røde regerings trængte folkesocialister kunne stå model til.

I denne bog går den Cavlingpris-vindende journalist og forfatter Anders-Peter Mathiasen bag om det politiske drama og fortæller historien fra bunden. Om privatiseringen afstatens selskaber siden 1990´erne og det uundgåelige salg af DONG. Om FritzSchurs offentlige fyring af direktøren gennem 11 år, Anders Eldrup, der i 2012 blev smidt på porten i vanære efter en række påstande om frås og vanvittige lønforhold i statens energiselskab. Om den nye mirakelmand Henrik Poulsen, der vendte skuden i ´det nødlidende´ DONG, der angiveligt lå hærget hen efter enårrække med risikable investeringer i grøn energi. Om en handel, som ifølge finansministeren var ´den bedste for Danmark´ - selv om den i dag først og fremmest ser ud til at være god for DONG´s ledende medarbejdere og investorerne fra Goldman Sachs, der scorede en luns af selskabet til spotpris.

Anders-Peter Mathiasens afdækning af DONG-sagen er et rids af et stykke moderne danmarkshistorie i de mørklagte aktstykkers tidsalder. Det er fortællingen om en handel, der var så hemmelig, at ejerne måtte skrive under med bind forøjnene i tillid til en snæver kreds af personer i Finansministeriet og DONG.

Henrik Herløv Lund: "Opgør med Neoliberalistisk økonomisk teori og politik."

I de seneste 25 år har meget af inspirationen til den økonomiske politik i Danmark kommet fra en ganske bestemt, ideologisk farvet økonomisk teori og politik: Neoliberalistisk økonomisk teori og politik. Denne teori har inspireret og anbefalet en række såkaldte ”arbejdsudbudsreformer” og velfærdsforringelser, en række skattereformer med sigte på især at lette topskatten samt et gradvist stigende omfang af privatiseringer og udliciteringer indenfor offentlig opgavevaretagelse. Og den har udgjort og udgør stadig det økonomisk teoretiske tankegods bag finansministeriet og de øvrige økonomiske ministerier, bag en række økonomiske kommissioner (Velfærdskommissionen, Arbejdsmarkedskommissionen, Produktivitetskommissionen) og bag de langsigtede økonomiske planer (2015 plan, 2020 plan, 2025 plan) Formålet med denne rapport er derfor at sammenfatte og videreudvikle kritikken af neoliberalistisk økonomisk teori og politik på dens forskellige hovedområder, herunder for det første af skolens teorier om udbudsøkonomi og arbejdsudbudsreformer, for det andet af skolens teorier om dynamiske effekter og selvfinansiering af (top)skattelettelser og endelig for det tredje af skolens teorier om besparelser ved udlicitering. I dette indledende resume sammenfattes først rapportens konklusioner på de 3 områder og dernæst sammenfattes hovedlinjerne i rapporten indhold. En langt mere uddybende indføring og dokumentation gives selvsagt i selve rapporten.

”Neoliberalisme og New Public Management i Danmark 1980 – 2014”

Forfatter: Velfærdsøkonom, cand. Scient. adm. Henrik Herløv Lund, 2014, 40 sider 

Analysen er skrevet som et ”addenda” til bogen ”Mod nedskæringer” (Against Austerity) af Richard Seymour, der i foråret udkommer på forlaget Solidaritet, redigeret af Stig Hegn.

Formålet med analysen er kortfattet at gennemgå introduktionen og udviklingen af neoliberalisme og New Public Management (NPM) i en dansk kontekst.

www.henrikherloevlund.dk/Artikler/NeoliberalismeogNPMiDanmark1980-2014.pdf

www.henrikherloevlund.dk

herloevlund@mail.dk
60 95 38 95
Ikke partitilknyttet

Alle KRITISKE ANALYSER  kan downloades på www.henrikherloevlund.dk/artikler.htm

HUSK: Man behøver ikke at læse alle modtagne analyser . Man har lov at vælge ud eller gemme til senere.

KRITISKE ANALYSER har nu omkring 2000 abonnenter. 
Vederlagsfrit abonnement på nyhedsbrevet kan tegnes ved at maile til herloevlund@mail.dk 

SF Magtens Pris

Forfatter: Hans Mortensen, People's Press. 398 sider 249,95 kr.

http://www.artpeople.dk/boeger/sf-magtens-pris

Se anmeldelse af bogen i Modkraft af Steen Gottlieb, hvor der også henvises til Steens anmeldelse af Hans Mortensens tidligere udgave af bogen fra 2011, som hed Den Røde tråd.

http://modkraft.dk/artikel/sf-fra-socialisme-til-ringvrag

Thomas Piketty: 'Kapital i det enogtyvende århundrede\'

http://piopio.dk/ny-bog-kapital-i-det-enogtyvende-arhundrede/

Matt Taibbi: The Divide: American Injustice in the Age of Wealth Gap

Klasser - en introduktion

Forfatter: Gitte Sommer Harrits

  • Er Danmark stadig et klassesamfund?

I de senere år har der været øget fokus på, at der - trods en udbredt stemning af det modsatte - stadig findes klasseskel i Danmark og andre steder, som har betydning for folks muligheder og levestandard.

Men diskussion af klassesamfundet hviler ofte på en uklar fornemmelse af, hvad der overhovedet menes med klasse, og om begrebet holder vand, når det udsættes for en stringent videnskabelig analyse.

Bogens indhold

Denne bog råder bod på uklarheden og giver dels en indføring i klassebegrebet, dels en gennemgang af, hvad empiriske undersøgelser siger om klasser i dag. Forfatteren forsøger at skabe et overblik over forskellige klasseteoriers grundlæggende træk, det vil sige over, hvad de forskellige teorier drejer sig om, og hvad de kan bruges til.

Hvem kan have glæde af at læse bogen?

Bogen er tænkt som en bred introduktion til et omfattende felt inden for samfundsvidenskaberne, og den henvender sig til både forskere og studerende, der på tværs af fag og institutioner er interesserede i at bevæge sig ind på området for studiet af sociale klasser og stratifikation.

Men bogen henvender sig samtidig til den nysgerrige læser, der har undret sig over, hvordan begrebet om klasse bliver brugt – og ikke brugt – i dag.

Læs mere:

Den kreative klasse går kun op i egne børn - Fra Politiken Debat 29. marts 2014

Stat, nation, klasse - Udviklingens veje frem mod moderne samfund og moderne politik

Forfatter: Curt Sørensen

Beskrivelse: I dette storværk afdækker Curt Sørensen den samfundsmæssige og politiske demokratiudvikling i Central- og Østeuropa. Trods vores selvbillede slår Curt Sørensen fast, at demokratiets forankring i europæisk historie er langt svagere end ofte antaget. Han pointerer endvidere, at det er en fejl at anse demokratiets udvikling som et uundgåeligt produkt ad en lige og fremadrettet vej. Demokratibegrebet er blevet omformet flere gange, der har været et væld af udviklingsveje og ikke mindst demokratiske regimeformer. Værket placerer sig i feltet mellem politologi, sociologi og historie, i den tradition der kaldes - historisk sociologi?.Første bind behandler tiden frem mod og under 1. Verdenskrig, hvor den moderne massepolitik fødes og udvikles. Curt Sørensen forholder sig nuanceret til disse processers kulmination under verdenskrigen. Bind 2 udkommer i sommeren 2013 og har fokus på demokratiudviklingen i mellemkrigstiden og 2. Verdenskrig. Bind 3 udkommer i 2014 og har fokus på demokratiet efter 1945. Curt Sørensen er cand.scient.pol. og professor emeritus i politisk teori på Aarhus Universitet. Han har en lang række publikationer bag sig og har undervist på universiteter rundt om i Europa såvel som i USA. 

Stat, nation, klasse. Mellemkrigsårene og 2. verdenskrig - kampen om hegemoni, samfundstype og regimeformer

Forfatter: Curt Sørensen

Beskrivelse: Andet bind i Curt Sørensens trebindsværk fortæller om den samfundsmæssige og politiske demokratiudvikling i Central- og Østeuropa. Værket placerer sig i feltet mellem politologi, sociologi og historie – også kaldet historisk sociologi.

Værket bygger på den tese, at det moderne parlamentariske demokrati ikke er et uundgåeligt produkt af én fælles udviklingsvej i historien. Demokratiet har været omstridt, og modstanden mod det betydelig. Begrebet er blevet omdefineret flere gange undervejs, og dets forankring i europæisk historie er i det hele taget langt svagere end ofte antaget. Der har været flere forskellige udviklingsveje og flere forskellige typer af regimeformer. Der findes ikke én naturlig udviklingsvej, og historien er ikke slut.

Bind II har fokus på demokratiudviklingen i mellemkrigstiden og under 2. Verdenskrig. Det behandler således omvæltningen af den sociale og politiske orden efter 1. Verdenskrig, mellemkrigsårenes kampe mellem modstående modeller for samfundsmæssig rekonstruktion og udvikling samt periodens storpolitik. Disse kampe, hvis udfald ingenlunde var givet, kulminerede i 2. Verdenskrig, der heller ikke havde noget på forhånd fastlagt resultat. Den samlede proces af modsætninger, konflikter og krig har skabt den moderne verden, som vi kender den.

Første bind behandler tiden frem mod og under 1. Verdenskrig, hvor den moderne massepolitik fødes og udvikles. Tredje bind udkommer i 2014 og har fokus på demokratiet efter 1945.

Curt Sørensen indplacerer sig i den historisk-sociologiske tradition fra den politiske sociologis klassikere, Karl Marx, Max Weber og Émile Durkheim, frem til forskere som Barrington Moore, Charles Tilly, Theda Skocpol, Perry Anderson, Stein Rokkan, Michael Mann, Ivan Berend og Andrew Janos.Værket fremstår som det mest grundige politologiske og historisk-sociologiske værk i Skandinavien om udviklingen og den moderne massepolitiks udfoldelse i Central- og Østeuropa. Det forholder sig løbende til såvel den historisk-sociologiske og politologiske forskning som til diskussionerne blandt fremtrædende historikere på feltet.

Curt Sørensen er dr.scient.pol. og professor emeritus ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Han har en lang række publikationer bag sig og har undervist på universiteter rundt om i Europa såvel som i USA.

Stat, nation, klasse. Østens overvindelse, Vestens transformation og moderniseringens problematik

Forfatter: Curt Sørensen

Beskrivelse: Tredje bind i professor Curt Sørensens storværk om Central- og Østeuropas demokrati ser på perioden under den kolde krig. Rusland efter Sovjetunionen og Centraleuropas forvandling til en del af Vesten efter 1989.

Bogens fokus ligger på modernitetens udvikling, på Europastransformation i et langt problem- og konfliktfyldt forløb og på spørgsmålet om modstand.

Trebindsværket bygger på den tese, at det moderne parlamentariske demokrati ikke er et uundgåeligt produkt af én fælles udviklingsvej i historien. Demokratiet har været omstridt og modstanden mod det betydelig. Begrebet er blevet omdefineret flere gange undervejs, og dets forankring i europæisk historie er i det hele taget langt svagere end hidtil antaget. Der har været flere forskellige udviklingsveje og flere forskellige typer af regimeformer. Der findes ikke én naturlig udviklingsvej, og historien er ikke slut.

Værket placerer sig i feltet mellem politologi, sociologi og historie i den tradition, der kaldes ’historisk sociologi’. Det er det mest grundige politologiske og historisk-sociologiske værk i Skandinavien om udviklingen og den moderne massepolitiks udfoldelse i Central- og Østeuropa.Bind 1 og 2 udkom i 2013. 

Curt Sørensen er dr.scient.pol. og professor emeritus ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Han har en lang række publikationer bag sig og har undervist på universiteter rundt om i Europa såvel som i USA.

Marxismen efter Marx - Tolv strømninger i det 20. århundrede

Forfatter: Nicklas Weis DamkjærMathias Hein Jessen,Thomas Palmelund JohansenEva Krause Jørgensen &Esben Bøgh Sørensen

Beskrivelse: Karl Marx har fået momentum oven på finanskrisen som kritiker af kapitalismen. Men i Marx og i den marxistiske tradition findes en en teoretisk dybde og analysekraft, der rækker langt ud over den nuværende krise. Karl Marx har både som medspiller og modspiller været inspirationskilde for en lang række tænkere og politiske bevægelser. Fælles for disse strømninger er dog, at Marx og hans tanker konstant er blevet brugt i en stillingtagen, tilpasning og kritik af samtiden. Trods dette er Marx forsvundet ud af mange uddannelsers pensum - og dermed ud af mange unges bevidsthed. Bogen gennemgår marxismens udvikling fra Marx' død i 1883 og op gennem det 20. århundredes politiske, økonomiske og sociale historie. Bidragyderne viser de mange forskellige tolkninger og retninger i den senere udvikling af marxismen og introducerer til nogle af de mest indflydelsesrige og toneangivende marxistiske tænkere. Bogens bidragydere er: Andreas Beck Holm, Curt Sørensen, Peer Møller Christensen, Gert Sørensen, Jørn Erslev Andersen, Mathias Hein Jessen, Steen Nepper Larsen, Morten Haugaard Jeppesen, Mihail Larsen, Hans-Jørgen Schanz og Lars-Henrik Schmidt. 

Revolution - masser af modstand

Forfatter: Bertel Nygaard

Beskrivelse: Revolutionen går igen. Både som kulturel forestilling og som samfundsforandrende praksis. Fra Athen til Tunis, fra Madrid til Caracas og New York forenes almindelige mennesker i protest. De vil ændre deres verden gennem fælles diskussioner, vilje og handling. Deres engagement kan påvirke deres samfund og stater, men også deres kultur, sprog, selvopfattelse og historiske forankring. Måske også vores. Derfor er det blevet påtrængende nødvendigt at spørge, hvad revolutioner er, hvad de udspringer af, og hvad de gør ved menneskers liv, kultur og samfund. Denne bog giver elementer til svar ved at skildre revolution i et bredt, tværfagligt perspektiv. Den viser revolutioners vidt forskellige udtryk i statslige og samfundsmæssige forandringer, kunst, litteratur og menneskelige handlinger og tidsopfattelser. Den drøfter revolutionens komplekse forhold til reform, evolution, kontrarevolution, vold og den moderne verdenshistorie som helhed. Revolutioners geografiske grænser, deres begyndelser og afslutninger samt deres efterliv i historiske tilbageblik tages op til kritisk overvejelse: Er den franske og den russiske revolution nogensinde afsluttet helt, eller føles deres virkninger endnu? Hvad har moderne revolutioner betydet for den tilsyneladende ikkerevolutionære danske historie? Historiske begivenheder og eksempler fra dagligdagen forbindes her med kultur- og samfundsteoretiske perspektiver. Derved vil bogen ikke blot kaste lys på revolutionen som fænomen, men også lade lyset reflektere tilbage på andre fænomener og sammenhænge, der umiddelbart kan synes at være uberørt af revolution.

Del siden